The Flavours of Sơn Tinh
  • The Life of Sơn Tinh
  • The Flavours of Sơn Tinh
  • The World of Sơn Tinh
  • The Making of Sơn Tinh
  • The Awards of Sơn Tinh
  • The Gifts of Sơn Tinh
  • The Creations of Sơn Tinh
  • Contact Sơn Tinh

Táo Mèo (Rose Apple)

Mơ Vàng (Apricot)

Mận Đỏ (Red Plum)

Chanh Leo (Passion Fruit)

Minh Mạng

Mỹ Tửu

Bạch Sâm (White Ginseng)

Bổ Sa Pa

Nhất Dạ

Vương Tửu

Nếp Cẩm (Red Sticky Rice Port)

Nếp Phú Lộc (Phu Loc Sticky Rice Liquor)Product Fact Sheets above are high-resolution (approx 1.2MB)

Sticky rice Sticky rice Sticky rice Sticky rice Sticky rice

Sơn Tinh is a subsidiary of Highway4 JSC

Squeakie Ice Web Design